Wild city flower on a summer day photo by Rodrigo Rodriguez (@roka79) on Unsplash