Dubai photo by Muhammed Roshan (@roshan_169) on Unsplash