Bay of Senya Bereku photo by Kobe Subramaniam (@kobebigs) on Unsplash