Man Praying in Mecca photo by Sher Shah Rahim (@shershahrahim) on Unsplash