Men pulling a Canoe photo by Sadik Shahadu (@shahadusadik) on Unsplash