Shelves with Threads photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash