Antalya Bay photo by Onur Sahin (@onursahin) on Unsplash