The shadow photo by Vik Vik (@shamaim) on Unsplash