Mommy don’t cry photo by Joshua Stitt (@joshrobbie) on Unsplash