Shady Grapefruit photo by Hans Vivek (@rickyzden) on Unsplash