Pasta prawns end vegetables photo by Franco Battisti (@italiacibo) on Unsplash