Elegant man playing piano photo by Dominik Scythe (@drscythe) on Unsplash