Cafe Top photo by Kipras Štreimikis (@kkipras) on Unsplash