Mehrangarh Fort photo by Shashank Sahay (@shashanksahay) on Unsplash