Spy photo by Barath Karthi R.K (@rkbk) on Unsplash