Lost in sunrise photo by Pavithrresh S V (@pavithrresh) on Unsplash