A Lagos Portrait photo by Mayowa Koleosho (@el9th) on Unsplash