Village photo by Yura Malyarov (@vagger) on Unsplash