Retro items on white table photo by Dmitry Ratushny (@ratushny) on Unsplash