Cutting Stones photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash