Winter in Latvia photo by Mukhammad Niyazov (@sleepwalker) on Unsplash