Slow Awakening photo by Vladimir Mokry (@vmokry) on Unsplash