Light Drops photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash