Stripped tree photo by Eduardo Anton (@eanton) on Unsplash