Seen as an ant photo by Vova Khizhnyak (@vovalifestory) on Unsplash