Hong Kong photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash