Safety behind bars photo by Akhil Gupta (@akhilrex) on Unsplash