Cold horizon photo by Karol Goldstein (@krlgldstn) on Unsplash