Roti (Indian Flatbread) photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash