Step Well photo by Bhavik Parmar (@bhavik) on Unsplash