Milk photo by Sverre Johansen (@sverrejoh) on Unsplash