Roadside shenanigans photo by Sam Balye (@sbk202) on Unsplash