Bright Snail on Dark Wood photo by myshko (@heymyshko) on Unsplash