Sitting skull photo by Oscar Keys (@oscartothekeys) on Unsplash