Snowflake photo by Ochir-Erdene Oyunmedeg (@chiklad) on Unsplash