Hairstreak at Dusk photo by Ray Hennessy (@rayhennessy) on Unsplash