Freedom photo by Constanta Kleo (@kleosphoto) on Unsplash