Mon ‘ti Loup photo by Koko Exarhos (@thatkoko) on Unsplash