Riding the White Rim photo by Greg Rakozy (@grakozy) on Unsplash