Golden hour photo by Riya Goel (@riyality_captured) on Unsplash