Falkland Islands hills photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash