white and tan dog on white snow field
white and tan dog on white snow field
Tracking