Racing back to the ship on a zodiac in Antarctica photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash