3am in Antarctica photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash