Startled blue-eyed cat photo by Mikhail Vasilyev (@miklevasilyev) on Unsplash