Admiration photo by Elliot Bowie (@elliotguy) on Unsplash