Street Fruit Seller at work photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash