A day in village photo by Shashank Hudkar (@shashankm19) on Unsplash