Hamburg at night photo by Tomas Kostadinov (@kostadinov) on Unsplash