Yummy photo by Nina Strehl (@ninastrehl) on Unsplash